Geodézie v KN

Geometrické plány jsou technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí

Vyhotovují se na podkladě platné katastrální mapy a na základě měření v terénu. 

 Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem.

1. Geometrický plán - GP

Postup vyhotovení GP

1. Zaměření změny - dle dohody
2. Zpracování GP - vyhotovení měřické dokumentace, ověření
3. Potvrzení GP na katastrálním úřadě - do 30 dnů
4. Předání GP objednateli
5. Zápis změny do katastru nemovitostí

  • GP pro vyznačení budovy
  • GP pro vyznačení změny obvodu budovy (přístavba)
  • GP pro rozdělení pozemku
  • GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
  • GP pro vymezení věcného břemene
  • GP pro vyznačení vodního díla

2. Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení hranice se provádí z bodů již evidovaných v katastru nemovitostí.

3. Zaměření bytů pro prohlášení vlastníka při převodu bytových jednotek