Geodézie ve stavebnictví

  • geodetický podklad pro projekt stavby (polohopis a výškopis)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS)
  • vytyčení základů stavby, lavičky (slouží jako podklad u kolaudačního řízení)
  • vybudování vytyčovací sítě
  • zaměření inženýrských sítí (vodovod, plyn, kanalizace...)
  • výpočet kubatur
  • měření posunů a přetvoření
  • laserové skenování Trimble TX8 (3D modely, mračno bodů)
  • pasport budovy (pohledy budovy, řezy, půdorysy, situace)
  • atd.

Geodetický podklad pro projekt stavby 

(polohopis a výškopis) 

- polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality slouží pro projekt novostavby nebo rekonstrukci starého domu, komunikace, terénní úpravy a další. 

Postup vyhotovení zakázky

1. Zaměření zakázky

- dle dohody objednatele, projektanta
- v dané lokalitě se především zaměřují polohově a výškově stavební objekty, zpevněné i nezpevněné povrchy, povrchové znaky inženýrských sítí a další

2. Zpracování geodetického zaměření 

- výsledkem polohopisného a výškopisného zaměření je mapový podklad ve 3D, který obsahuje zaměřenou lokalitu                       doplněnou o aktuální katastrální mapu.
   Případně může být vytvořen i vrstevnicový plán.
- Mapový podklad je předán ve formátech, se kterými pracují všichni projektanti (DWG, DXF, DGN, PDF).  

3. Vyhotovený mapový podklad
- vyhotovený mapový podklad se předává v analogové (3x tisk s CD) i digitální podobě.
- geodetické zaměření obsahuje: 

1/ Výkres situace ve formátu dwg ve 3D a pdf,
2/ Seznam souřadnic zaměřených bodů ve formátu pdf a txt,
3/ Technickou zprávu ověřenou úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem - ÚOZI